Blå resept

I forbindelse med utlevering av produkter på "blåresept" er det endel vanlige misforståelser som oppstår i forhold til eierskap, egenandeler, splitting av uttak o.l. Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder.
 

REKVISISJONER ETTER 5-14 (BLÅRESEPTER) I dette dokumentet vil vi prøve å redegjøre for hvilke regler som gjelder. Alle punktene er gjennomgått med Helsetjenestekontoret ved Helsedirektoratet (Hdir) som bekrefter riktigheten av tolkningen. 
Blåresepter etter 5-14 :

1. Alle blåresepter skrevet ut samme dato til samme pasient, er å betrakte som en resept. Kommentar fra Hdir : Dette er en kutyme/sedvane/akseptert forståelse. Her er det snakk om en tradisjonell forståelse som det har oppstått aksept for, forståelsen er utledet av § 5 og § 7 punkt 2 i blåreseptforskriften så vidt jeg kan forstå. 

2. Det er pasienten som eier resepten. Kommentar fra HDIR: Juristene her i huset bekreftet dette flere ganger, dette er utledet av at blåresepten ikke gir legen rett til stønad. Forskriften gir heller ikke apoteket eller bandasjistforretningen rett til stønad, den eneste som får rett til stønad etter denne forskriften er pasienten (medlemmer av trygden). At det bare er leger som har rett til å skrive ut resepter er noe annet. Forskriften er en forskrift om rett til stønad, og det er bare den som har en resept med sitt navn på som har rett til stønad, blant annet på betingelse av at legen har fylt ut resepten korrekt. 

3. Hvilke rettigheter har pleie og omsorgstjenesten overfor blåresepter, utstedt til pasienter? Kommentar og konklusjon fra HDIR: Det er neppe tvil om at hjemmesykepleien har fullmakt til å levere inn resepten til medlemmet (medlem av folketrygden, les bruker/pasient) for å få utlevert de produkter som er nødvendige ift resepten. Fullmakten går imidlertid ikke så langt at hjemmesykepleien kan binde medlemmene hvor produktene skal hentes ut. Konklusjon: Etter vår oppfatning kan hjemmesykepleien ikke inngå bindende avtale på medlemmenes vegne (mm. de har en skriftelig fullmakt fra det enkelte medlemmet). 

4. Eier av blåresepten bestemmer selv hvor man vil ta ut det som er beskrevet på resepten. Kommentar fra HDIR: Dette er en selvfølge, så lenge det motsatte ikke er beskrevet så går pasienten hvor han vil. Reseptpliktige legemidler kan bare utleveres av personer som er autoriserte farmasøyter på apotek eller tilsvarende godkjente steder. Hvis pasienten vil slippe å legge ut for hele beløpet for å få refundert på trygdekontoret det som ikke skal betales i egenandel, må pasienten gå til et firma som har avtale om direkte oppgjør med Trygdeetaten. 

5. Eier av resepten kan hvis den ønsker det dele opp resepten og bare ta ut deler av det foreskrevne. Man kan faktisk velge å la være å hente ut noe som helst.Kommentar fra HDIR: Pasienten kan dele opp uttaket etter eget ønske. 

6. Hvis man ønsker å ta ut noe av resepten ett sted og noe ett annet så er det eier av reseptens privilegium. Kommentar fra HDIR: Dette prinsippet er så selvfølgelig at det ikke står beskrevet i noe regelverk. 

7. Egenandelen betales kun en gang (så fremt man ikke når maksimalgrensene), selv om man henter produktene flere steder og flere ganger innenfor samme tre mnd. periode. Kommentar fra HDIR: Maksbeløpet gjelder pr. resept punktum, uansett om uttaket skulle bli fordelt på flere leverandører. I denne forbindelsen oppfatter HDIR i prinsippet en reiterert resept som 4 separate resepter (hvis den er reiterert tre ganger.) Siden det ikke kan ekspederes utstyr/legemidler for mer enn tre måneders forbruk på en resept, gir det at maksbeløpet for en resept (tre måneder) gjelder FOR RESEPTEN uavhengig av hvor utstyr/legemidler hentes ut. Se punkt 1 for definisjon av resept.